SilentHeroes Forums

Full Version: FinnWars
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Imorgon (6 december) är det Finlands självständighetsdag och då brukar det spelas FinnWars.

Det är redan spel igång här:

[Image: b_560_95_1.png]
Finn Wars mediatraffic-server fungerar inte längre, finns det någon annan server?